/ / Қизилтепа тумани тарихи
Туман хакида

Қизилтепа тумани тарихи

Туман хакида
admin
5712
Қизилтепа тумани тарихи

 Кизилтепа туманининг ташкил топиши ва маъмурий-худудий
бўлиниши тарихи
Хозирги Ўзбекистон Республикаси худуди ХХ аср бошларида маъмурий жихатдан Россия империясининг Туркистон генерал-губернаторлиги (Туркистон ўлкаси) хамда Россияга карам бўлган Бухоро амирлиги ва Хива хонлигига бўлинган эди. Туркистон генерал-губернаторлигида асосий маъмурий-худудий бирликлар область (вилоят), уезд, волость (бўлис), участка ва оксоколликлардан иборат бўлган. Туркистон ўлкаси Сирдарё, Самарканд, Фаргона, Еттисув, Закаспий областлари ва Амударё бўлимига ажратилган. Хива хонлиги 20 беклик, 2 ноиблик ва пойтахт Хива шахрига бўлинган. Беклик ва ноибликлар, ўз навбатида, аминлик ва масжид кавмларидан иборат бўлган. Бу даврда Бухоро амирлиги худуди 29 вилоят (баъзи манбаларда 27 ёхуд 32 вилоят; айрим манбаларда шу микдордаги бекликлар)га, вилоятлар туманлар ва амлокларга, амлоклар кишлокларга ёхуд мавзеларга ажратилган. Пойтахт Бухоро шахри ва унинг атрофидаги 11та туман (асосан хозирги Бухоро вилояти худуди, факат битта туман – Коми Абу Муслимдан ташкари) алохида маъмурий бирликлар хисобланган. Ана шу 11та туман таркибида хозирги Кизилтепа тумани худуди ўрнида Коми Абу Муслим (баъзи манбаларда Вангози) тумани хам бўлган. Туманнинг маъмурий маркази XIX аср охири ва XX аср бошларида Вангози кишлогида жойлашган.
Бухоро атрофидаги туманларда маъмурий хокимият козининг кўлида бўлган. Козилар Бухоро амирлиги Козикалонига бўйсунган. Махаллий тарихчи Абдурахмон Тамкин Бухорийнинг ёзишича, ушбу 11та тумандан иккитаси: Шимолий Руд ва Жанубий Руд туманлари факат 1915 йили тузилган бўлиб, бу туманларнинг худуди Бухоро шахри атрофларидан иборат бўлган.
Бухоро амирлиги кўшбегисининг архиви хужжатларида келтирилишича, ХХ аср бошларида Бухоро шахри атрофларидаги 11та туман куйидагича бўлган:
"Жанубий Руд, Комот (Вобканд), Коми Абу Муслим (Ва(н)гонзе), Коракўл, Пирмаст, Самжон (Ромитан), Хайробод, Харкон Руд (Гиждувон), Хутфар (Зандани), Шопурком, Шимолий Руд.
Кўшбеги архиви хужжатлари 726та турли рўйхатлар бўлиб, унда ахоли пунктлари (кишлоклар, мавзелар ва б.) кўрсатилган. Бу хужжатлар Бухоро амирлиги кўшбегисининг махкамаси котиблари томонидан 1914-1916 йилларда тайёрланган. Коми Абу Муслим тумани кўшбеги архиви хужжатларида 5та рўйхатдан иборат бўлган. Таккослаш учун шуни айтиш лозимки, хозирги Кизилтепа туманига якин бўлган худудлар: Харкон Руд (Гиждувон) тумани 9та рўйхат, Шопурком тумани 3та рўйхат, Пирмаст тумани 6та рўйхат, Комот (Вобканд) тумани эса 6та рўйхатдан иборат бўлган. Кўшбеги архиви хужжатларида Бухоро амирлигидаги 27та вилоят номлари хам келтирилган. Бу хужжатда тилга олинган 4та вилоят: Кармина (Кармана), Нур (Нурота), Хатирчи, Зиёвуддин вилоятлари хозирги Навоий вилоятининг худудига тўгри келади.Бухорога кизил армия боскини натижасида 1920 йил 2 сентябрда амирлик тузуми тугатилди. Амирлик худудида янги хокимият ўрнатилиб, Бухоро Халк Совет Республикаси ташкил топди. 1920 йил кузида собик Бухоро амирлигидаги маъмурий-худудий бўлинишнинг схематик картасига кўра, у 15та вилоятга, вилоятлар 56та туманга бўлинган. Бу вилоятлар ичида дастлабки учта вилоят: Бухоро, Нурота ва Кармина (Кармана) вилоятлари бўлиб, Бухоро вилояти таркибига Абу Муслим, Бахоуддин, Вобкент, Гиждувон ва Коракўл туманлари, Нурота вилояти таркибига Жўш ва Нурота туманлари, Кармина вилояти таркибига Зиёвуддин, Кармина ва Хатирчи туманлари кирган.

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар

ИСТОРИЯ КЫЗЫЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА

ИСТОРИЯ КЫЗЫЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА

О Кызилтепе июл 30, 2015
“Ўлкашунослик” музейи

“Ўлкашунослик” музейи

Туман хакида фев 25, 2014
География  ва табиати

География ва табиати

Туман хакида фев 24, 2014